ޚަބަރު

ޕީޕީއެމް އަށް އެގާރަ ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ސޮއި އެއްދުވަހުން ހޯދައިފި
ޕީޕީއެމްގެ މުޝްތަޝާރު ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޕީޕީއެމްގެ އާ އޮފީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
މާމިގިލިން ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަމީހުން ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއިކޮށްފި
ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހަކީ ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި އެންމެ ރީތި އޮފީސް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް މީހުން ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިއްޖެ

އިވެންޓްސް

އަސްލު ޖަލްސާ

“ޕީޕީއެމް ގެ ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން 4 ނޮވެންބަރު 2016 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ “އަސްލު ޖަލްސާ

ޒުވާނުން ގެ އެއްވުން

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން 3 ނޮވެންބަރު 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވާ ޒުވާނުންގެ އެއްވުން

ހޭވައްލާ!

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާ “ހޭއްވަލާ”