ޚަބަރު

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓީމެއް ފ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ ދެކޮޅަށް ނަގާ ވޯޓު ކާމިޔާބެއްނުވާނެ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް މީހުން ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިއްޖެ
ޕީޕީއެމް އަށް އެގާރަ ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ސޮއި އެއްދުވަހުން ހޯދައިފި
ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓީމެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަގެންދަވާ

އިވެންޓްސް

އަސްލު ޖަލްސާ

“ޕީޕީއެމް ގެ ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން 4 ނޮވެންބަރު 2016 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ “އަސްލު ޖަލްސާ

ޒުވާނުން ގެ އެއްވުން

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން 3 ނޮވެންބަރު 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވާ ޒުވާނުންގެ އެއްވުން

ހޭވައްލާ!

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާ “ހޭއްވަލާ”