ޕީ.ޕީ.އެމް ކައުންސިލް މެމްބަރުން

 

 1. ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް          މުސްތަޝާރު

 2. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ             ނައިބު ރައީސް

 3. އަލްފާޟިލް މޫސާ ޒަމީރު                  ނައިބު ރައީސް

 4. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު         ޕީ.ޖީ ލީޑަރ

 5. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢާރިފް

 6. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޠާރިޤް

 7. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް

 8. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާހިދު

 9. އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިޟާ

 10. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަސްޢަދު

 11. އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

 12. އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފަލާޙް

 13. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު

 14. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝާހް

 15. އަލްފާޟިލް ރިޔާޟް ރަޝީދު

 16. އަލްފާޟިލް އިލްހާމް އަޙުމަދު

 17. ޑރ. ޢާއިޝަތު ޝިހާމް

 18. އަލްފާޟިލް އަޒުލީން އަޙުމަދު

 19. އަލްފާޟިލާ އަސްމާ ރަޝީދު

 20. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން

 21. އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޞިއްދީޤް

 22. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް (މުންދު)

 23. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިމާލް

 24. އަލްފާޟިލާ ޒީނާޒް ޢަދުނާން

 25. އަލްފާޟިލް ޒާހިދު ރަމީޒް

 26. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޠަލާލް

 27. އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ބުންޔާމީން

 28. އަލްފާޟިލް ޢާއިޝަތު ސުހައިލާ

 29. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޔޫސުފް

 30. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މަމްނޫން

 

ސެކްރެޓޭރިއެޓް

 1. ޑރ. ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް

 2. އަލްފާޟިލް އިޤްބާލް އާދަމް