ހޭވައްލާ!

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާ “ހޭއްވަލާ”