ޒުވާނުން ގެ އެއްވުން

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން 3 ނޮވެންބަރު 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވާ ޒުވާނުންގެ އެއްވުން