މާލެ ސިޓީ:

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ     މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ     ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ     ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ     ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ     މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ     މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ     މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ     މާފަންނު މެދު ދާއިރާ     މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ     ވިލިމާލެ ދާއިރާ

 

ހ.އ އަތޮޅު:

ހޯރަފުށި ދާއިރާ     އިހަވަންދޫ ދާއިރާ     ބާރަށު ދާއިރާ     ދިއްދޫ ދާއިރާ     ކެލާ ދާއިރާ

ހ.ދ އަތޮޅު:

ހަނިމާދޫ ދާއިރާ     ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާ     ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ     ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ     މަކުނުދޫ ދާއިރާ

ށ. އަތޮޅު:

ކަނޑިތީމު ދާއިރާ     މިލަންދޫ ދާއިރާ     ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ     ފުނަދޫ ދާއިރާ

ނ. އަތޮޅު:

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ     މަނަދޫ ދާއިރާ     ވެލިދޫ ދާއިރާ     ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

ރ. އަތޮޅު:

އަލިފުށި ދާއިރާ     އުނގޫފާރު ދާއިރާ     ދުވާފަރު ދާއިރާ     އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ     މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ

ބ. އަތޮޅު:

ތުޅާދޫ ދާއިރާ     އޭދަފުށި ދާއިރާ     ކެންދޫ ދާއިރާ

ޅ. އަތޮޅު:

ހިންނަވަރު ދާއިރާ     ނައިފަރު ދާއިރާ     ކުރެންދޫ ދާއިރާ

ކ. އަތޮޅު:

ކާށިދޫ ދާއިރާ     ތުލުސްދޫ ދާއިރާ     ގުރައިދޫ ދާއިރާ

އ.އ އަތޮޅު:

މަތިވެރި ދާއިރާ     ތޮއްޑޫ ދާއިރާ

އ.ދ އަތޮޅު:

މާމިގިލި ދާއިރާ     މަހިބަދޫ ދާއިރާ     ދަނގެތި ދާއިރާ

ވ. އަތޮޅު

ފެލިދޫ ދާއިރާ     ކެޔޮދޫ ދާއިރާ

މ. އަތޮޅު:

ދިއްގަރު ދާއިރާ     މުލަކު ދާއިރާ

ފ. އަތޮޅު:

ބިލެތްދޫ ދާއިރާ     ނިލަންދޫ ދާއިރާ

ދ. އަތޮޅު:

މީދޫ ދާއިރާ     ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ

ތ. އަތޮޅު:

ވިލުފުށި ދާއިރާ     ތިމަރަފުށި ދާއިރާ     ކިނބިދޫ ދާއިރާ     ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ

ލ. އަތޮޅު:

އިސްދޫ ދާއިރާ     ގަމު ދާއިރާ     ފޮނަދޫ ދާއިރާ     މާވަށު ދާއިރާ

ގ.އ އަތޮޅު:

ވިލިނގިލި ދާއިރާ     ދާންދޫ ދާއިރާ     ގެމަނަފުށި ދާއިރާ

ގ.ދ އަތޮޅު:

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ     ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ     މަޑަވެލި ދާއިރާ     ފަރެސްމަތޮޑާ ދާއިރާ     ގައްދޫ ދާއިރާ

ޏ. އަތޮޅު:

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ     ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ     ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ

އައްޑޫ ސިޓީ:

ހުޅުދޫ ދާއިރާ     ފޭދޫ ދާއިރާ     މަރަދޫ ދާއިރާ     ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ     ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ     އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ