ޕްޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީ.ޕީ.އެމް)ގެ ޕާރލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް

 

1

އަޙުމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

ވިލިމާލެ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ ލީޑަރ

2

ޢަލީ ޢާރިފް

ކެލާ ދާއިރާ

ޑެޕިއުޓީ ޕީ.ޖީ ލީޑަރ

3

ރިޔާޟް ރަޝީދު

ވިލުފުށި ދާއިރާ

ޑެޕިއުޓީ ޕީ.ޖީ ލީޑަރ

4

އިބްރާހީމް ފަލާޙް

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ

ޑެޕިއުޓީ ޕީ.ޖީ ލީޑަރ

5

އިލްހާމް އަޙްމަދު

ދަނގެތި ދާއިރާ

ޑެޕިއުޓީ ޕީ.ޖީ ލީޑަރ

6

ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

7

އަސްމާ ރަޝީދު

މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

8

ޢަބްދުﷲ ސިނާން

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

9

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

10

އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު

ބާރަށު ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

11

ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު

ދިއްދޫ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

12

ޙުސައިން ޝަހުދީ

ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

13

މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

14

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

15

ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު

މިލަންދޫ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

16

ޢަލީ ސަލީމް

ފުނަދޫ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

17

ޢަބްދުﷲ ޔާމީން

ވެލިދޫ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

18

ޢަލީ މުޙައްމަދު

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

19

ޖަޢުފަރު ދާއޫދު

އުނގޫފާރު ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

20

މުޙައްމަދު ޢަލީ

ދުވާފަރު ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

21

މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

22

ނާޡިމް ރަޝާދު

ތުޅާދޫ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

23

އަޙްމަދު ސަލީމް

އޭދަފުށި ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

24

އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ނައިފަރު ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

25

މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ތުލުސްދޫ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

26

އިބްރާހީމް ރިޟާ

ގުރައިދޫ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

27

އަޙްމަދު ޠާރިޤް

މަހިބަދޫ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

28

ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް

ނިލަންދޫ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

29

އަޙްމަދު މުބީން

ބިލެތްދޫ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

30

މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ

ތިމަރަފުށި ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

31

ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު

ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

32

އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް

އިސްދޫ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

33

ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ

ފޮނަދޫ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

34

އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ

މާވަށު ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

35

ސަޢުދު ޙުސައިން

ވިލިނގިލި ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

36

އަޙުމަދު އަސްޢަދު

ދާންދޫ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

37

ޖަމީލް ޢުޘްމާން

ގެމަނަފުށި ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

38

ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

39

ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

40

ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

41

މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

މަޑަވެލި ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

42

އަޙްމަދު ރަޝީދު

ގައްދޫ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

43

ޢަލީ ޝާހް

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

44

 ޢަލީ ފަޒާދު

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ

 ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

45

ޢަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދު

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

46

މުޙައްމަދު ޝާހިދު

ހުޅުދޫ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ

47

އިބްރާހީމް ދީދީ

ފޭދޫ ދާއިރާ

ޕީ.ޖީ މެމްބަރ