އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

ޕީ.ޖީ ލީޑަރ
ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް ރިޔާޟް ރަޝީދު

ޑެޕިއުޓީ ޕީ.ޖީ ލީޑަރ
ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢާރިފް

ޑެޕިއުޓީ ޕީ.ޖީ ލީޑަރ
ކެލާދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފަލާޙް

ޑެޕިއުޓީ ޕީ.ޖީ ލީޑަރ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް މޫސާ މަނިކު.

ޕީގީ މެމްބްރ
ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރު

އަލްފާޟިލާ އަސްމާ ރަޝީދު

ޕީޖީ މެންބަރު
މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންމަރު

އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ރިފާޢު

ޕީޖީ މެންބަރު
މާފަންނު ދެކުނުދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު

ޕީޖީ މެމްބްރ
ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ޕީޖީ މެންބަރު
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ޕީޖީ މެންބަރު
ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު.

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު

ޕީޖީ މެންބަރު
މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ސަލީމް

ޕީޖީ މެންބަރު
ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން

ޕީޖީ މެންބަރު
ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު

ޕީޖީ މެންބަރު
ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް ޖަޢުފަރު ދާއޫދު

ޕީޖީ މެންބަރު
އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ

ޕީޖީ މެންބަރު
ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް ނާޡިމް ރަޝާދު.

ޕީޖީ މެންބަރު
ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް

ޕީޖީ މެންބަރު
އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ޕީޖީ މެންބަރު
ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ.

ޕީޖީ މެންބަރު
ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުބީން

ޕީޖީ މެންބަރު
ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޠާރިޤް

ޕީޖީ މެންބަރު
މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ޑރ.ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް

ޕީޖީ މެންބަރު
ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު

ޕީޖީ މެންބަރު
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް.

ޕީޖީ މެންބަރު
އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ

ޕީޖީ މެންބަރު
ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ

ޕީޖީ މެންބަރު
މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އަސްޢަދު

ޕީޖީ މެންބަރު
ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް ޖަމީލް ޢުޘްމާން

ޕީޖީ މެންބަރު
ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ޕީޖީ މެންބަރު
މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ޕީޖީ މެންބަރު
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝީދު.

ޕީޖީ މެންބަރު
ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފަޒާދު

ޕީޖީ މެންބަރު
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މަސީޙު މުޙައްމަދު

ޕީޖީ މެންބަރު
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާހިދު

ޕީޖީ މެންބަރު
ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމްދީދީ

ޕީޖީ މެންބަރު
ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު