ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

މުސްތަށާރު

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ

ނައިބު ރައީސް

އަލްފާޟިލް މޫސާ ޒަމީރު

ނައިބު ރައީސް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

ޕީ.ޖީ ލީޑަރ

ޑރ. ޢާއިޝަތު ޝިހާމް

މެމްބަރ

އަލްފާޟިލް އަޒުލީން އަޙުމަދު

މެމްބަރ

ޑރ. އަޙުމަދު ޒިޔާދު ބާޤިރު

ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ހަރަކާތުގެ ރައީސް

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢާރިފް

ޕީ.ޖީ. މެމްބަރު

އަލްފާޟިލާ ޒީނާޒް ޢަދުނާން

ރައީސް ހަމަޖެއްސެވި

އަލްފާޟިލް ރިޔާޟް ރަޝީދު

ރައީސް ހަމަޖެއްސެވި

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފަލާޙް

ޕީ.ޖީ. މެމްބަރު

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޒާ

ޕީ.ޖީ. މެމްބަރު

ޢަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ޕީ.ޖީ. މެމްބަރު

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާހިދު

ޕީ.ޖީ. މެމްބަރު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަސްޢަދު

ޕީ.ޖީ. މެމްބަރު

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ޕީ.ޖީ. މެމްބަރު

އަލްފާޟިލް ޖަމީލް އުޘްމާން

ޕީ.ޖީ. މެމްބަރު

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ރަޝީދު

ޕީ.ޖީ. މެމްބަރު

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުފީދު އަބްދުލްޤާދިރު

ޕީ.ޖީ. މެމްބަރު

އަލްފާޟިލާ އަސްމާ ރަޝީދު

މެމްބަރ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން

މެމްބަރ

(އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް (މުންދު

މެމްބަރ

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޞިއްދީޤު

މެމްބަރ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިމާލް

މެމްބަރ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޠަލާލް

މެމްބަރ

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސުހައިލާ

މެމްބަރ

އަލްފާޟިލް ޒާހިދު ރަމީޒް

މެމްބަރ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ބުންޔާމިން

މެމްބަރ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމްޔޫސުފް

ޒ.ގ ރައީސް

ސެކްރެޓެރިއެޓް

ޑރ. ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

އަލްފާޟިލް އިޤްބާލް އާދަމް

ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް