Progressive Party of Maldives

Category: Campaign

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުސްތަޝާރު ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް “އެމް.އެން.ޔޫ ރިޔާސީ ބަހުސް 2018” ބައިވެރި ވެ ވަޑައިގަންނައިފި.

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުސްތަޝާރު ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް “އެމް.އެން.ޔޫ ރިޔާސީ ބަހުސް 2018” ބައިވެރި ވެ ވަޑައިގަންނައިފި.

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުސްތަޝާރު ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް “އެމް.އެން.ޔޫ ރިޔާސީ ބަހުސް 2018” ބައިވެރި ވެ ވަޑައިގަންނައިފިއެވެ. މި ބަހުސަށް، އެމްއެންޔޫ އިން ރައީސް ޔާމީންގެ އިތުރުން އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙަށް ވެސް ދައުވަތު އެރުވިއެވެ. އެކަމަކު ބަހުސްގައި އިބޫ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ދެކޮޅުހެއްދެއްވީ ޕީއެސްއެމްއިން މި ބަހުސް މިނިވަންކަމާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ޔަޤީންކަމެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

ރޭގެ ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސްޔާމީން ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަށް ބާރުފޯރުވައި ވަކި ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ބޭރުގެ ބޮޑު އެއްވެސް ދައުލަތަކަށް ނޭންގޭނެ ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރެއްގައި އެކަމަށް ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް ޖާގަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ބެހުމުގެ ފުރުޞަތު ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުދެއްވާނެ ކަމުގައި އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ލިބޭ އާމްދަނީން ލޯނު ނުނަގައި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ނުހިންގޭނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތް ފަދަ ޤައުމުތަކުންވެސް ފޮރިންއިންވެސްޓަށް ފުރުސަތުދޭއިރު، ރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ޤައުމުތަކުން ވެސް ބަރޯސާ ވަނީ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓަށް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުން އައިސްފައި ނުވާހާ މިންވަރަށް މިހާރު ރާއްޖެއަށް ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ގެނެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ލޯނު ދެއްކުމުގެ ޤާބިލްކަން މިހާރުގެ ސަރުކާރުގައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ. މިމޭރުމުން ވާހަހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ރާއްޖޭގެ އަހަރީ އާމްދަނީ އަކީ 20 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށްވާއިރު، 2023 އާއި ހަމައަށްދާއިރު މިއަދަދު 82 ބިލިއަނަށް އިތުރުވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާފެއެވެ.

“އަޅުގަނޑު މި އުންމީދު މި ކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރެވަރީގެ ސަރަހައްދުން ލިބެން ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު ބޭސްފަރުވާ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުން ލިބިގެން ދިއުން. އަޅުގަނޑު މި އުންމީދު މި ކުރަނީ ރާއްޖޭގައި ހުރި، ހުރިހާ ބޮޑެތި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި މާލެއާ އެއް ފެންވަރުގެ ޑައިގްނޯސްޓިކް ފެސިލިޓީތައް ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުންނަން. އަޅުގަނޑު މި އުންމީދު ކުރަނީ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ދޭން.” ރޭގެ ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު އާބާދީއަކަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތަށް ގްރޭޓަރ މާލެ އޭރިއާ ތަރައްޤީ ކުރައްވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މާލެ ސަރަޙައްދަށް ބަދަލުވުމަށް މަޖުބޫރު ކުރެއްވުމަށް ނޫން ކަމަށާއި، މިއީ މާލޭގައި ބޮޑު ކުލި ދައްކައިގެން ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކޮށްދެއްވުމަށް ތަނަވަސްކޮށްދޭ އިތުރު މަގެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ

މި ސަރަޙައްދުގެ ނަމޫނާ ދަޢުލަތަކަށް ރާއްޖެ ހަދަން ބޭނުން- ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މި ސަރަޙައްދުގެ ނަމޫނާ ދަޢުލަތަކަށް ރާއްޖެ ހަދަން ބޭނުން- ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އޭޝިޔާ ސަރަޙައްދުގައި އޮތް އެންމެ ފަޚުރުވެރި، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އެންމެ ފުދުންތެރި އަދި މި ސަރަޙައްދުގެ ނަމޫނާ ދަޢުލަތަކަށް ހައްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމުގައި ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީ.ޕީ.އެމް) ގެ ފަރާތުން ރޭ ވިލިމާލޭގައި ބޭއްވެވި ހަފުލާގައި ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވައިލައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މުސްތަޝާރު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބު ކޮށްދެއްވައިފިނަމަ ރޭސިންގް ކުޅިވަރުގައި އުޅޭ ހުރިހާ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން ވިލިމާލޭގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރޭސިން ޓްރެކެއް ޤާއިމުކުރައްވާނެކަމަށާއި، ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ރާޅާއެޅުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން ރާޅާއެޅުންތެރިންނަށް ޚާއްޞަ މަންޒިލަކަށް ތަނބުރުދޫ ބަދަލުކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ކުރިޔަށް ގެންދަވަމުން މުސްތަޝާރު އިތުރަށް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ވިލިމާލެ 2 އަކީ އުއްމީދުން ފުރިގެންވާ ތަނެއްކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި މިއަދު ދެކެން ބޭނުން މިވާ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް ދާން ބޭނުންވާ މަގު އޮތީ ވިލިމާލެ 2 މަޝްރޫޢާއި ގުޅިފައިކަމަށެވެ.  މި ސަރުކާރުން މިކުރާ މަސައްކަތް ނިމިގެންދާއިރު ތިލަފުށްޓާއި، ވިލިގިއްޔާއި، ގުޅިފަޅާއި މާލެ ބުރިޖަކުން ގުޅިގެން ދާނެކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ސަރުކާރުން މިކުރާ މަސައްކަތް ނިމިގެންދާއިރު ތިލަފުށްޓާއި، ވިލިގިއްޔާއި، ގުޅިފަޅާއި މާލެ ބުރިޖަކުން ގުޅިގެން ދާނެކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މުސްތަޝާރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ އިސްތިޤްލާލާއި ސިޔާދަތަށް އުނިކަމެއް އަންނަ އެއްވެސް ކަމެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނުކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލައްވައިފައެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމް، ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް 2018 ގެ ޗެމްޕިޔަންކަން ހޯދުމާ ގުޅިގެން، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިއްޔެ ކުޅުނު ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް 2018 ގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިޔާގެ ޤައުމީ ޓީމާ ވާދަކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ޗެމްޕިޔަންކަން ހޯދާފައިވަނީ 2-1 އިންނެވެ.

އިއްޔެގެ މެޗުގެ ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް ޢަބްދުލްޣަނީއަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައި ޓީމަށް ހިތްވަރު ދެއްވާފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަަކީ ޒުވާނުން ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި ރަންވަނަތައް ހޯދައިދެއްވުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އެގޮތުން ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން ރަށްރަށުގައި 86  ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާއިރު 93 ދަނޑެއްގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 83 ވޮލީކޯޓް ނިންމާފައި ވާއިރު 23 ވޮލީކޯޓެއްގެެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 93 ބަށިކޯޓާއި 44 ނެޓްކޯޓް އަދި 11 ބާސްކެޓް ކޯޓްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ.

މި ދަނޑުތަކަށް ޖުމްލަ 434 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުން ވަނީ ޚަރަދު ކުރައްވާފައެވެ

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުން

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުން

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭން ދަތުރު ފުޅެއްގައި ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ފުވައްމުލަކަށް ފައިބައިވަޑައިގަތުމާއެކު އެރަށު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދެންނެވިއެވެ.ރައީސް ޔާމިންގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ފުވައްމުލަކުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ފެނާއި، ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފަށްޓަވައިދެއްވައި، އެރަށުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކާއި، ނޭޗަރ ޕާކް ހުޅުއްވައިދެއްވައި، ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށިލުމަށް ހިންގި މަޝްރޫޢުގެ ނިމުންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ ފުވައްމުލަކު ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ ޢަބްދުﷲ މަޞީހު ކަމަށް ވީހިނދު އެމަނިކުފާނު ވަކިކުރަން އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރި މައްސަލައަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ޢަބްދުﷲ މަޞީހު ވަކިކުރަން އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން މަސައްކުރި މަޤްޞަދަކީ ރައީސް ޔާމީން އަޒުލުކުރުންކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގައި ފުވައްމުލަކަށް ތަރައްޤީގެ ގިނަގުނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގާފައިވާއިރު 18 ދާއިރާއަކުން އެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޢަދަދު 60 އަށް އަރައެވެ. މިހާތަނަށް 1,216,460,873.94  ރުފިޔާ މި މަޝްރޫޢުތަކަށް ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގާފައިވަނީ އެންމެ 10 މަޝްރޫޢުއެވެ

މިހާތަނަށް ލައްކައަކާއި ގާތް ކުރާ ޢަދަދަކަށް މިސަރުކާރުން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އުފައްދަވާފައިވާނެ- ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

މިހާތަނަށް ލައްކައަކާއި ގާތް ކުރާ ޢަދަދަކަށް މިސަރުކާރުން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އުފައްދަވާފައިވާނެ- ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

މިހާތަނަށް ލައްކައަކާއި ގާތް ކުރާ އަދަދަކަށް މިސަރުކާރުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އުފައްދަވާފައިވާ ކަމަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ،  އައްޑު އަތޮޅާއި، ފުވައްމުލަކަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވަޑައިގެން 5 މަޝްރޫޢެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރެއްވުމަށް  ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިވަޒީފާތައް އަދާކުރާ 99 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ދިވެހިން ކަމަށާއި އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އެކަނިވެސް އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހާސް ވަޒީފާ އުފައްދަވާނެކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމުގައި ޒުވާނުންގެ ދައުރަކީ އިސް ދައުރެއް ކަމުގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ޤައުމެއް ވެސް ކޮންމެ ރަށެއް ވެސް އަދި ކޮންމެ މުޖުތަމަޢެއް ވެސް ކުރިއަރާ ދާނީ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރާއި ޒުވާނުންގެ ހުރި ކެރުންތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމިން ވަނީ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ ކުރައްވައިގެން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ އެވޯޑާއި، އެސްއެމްއީ ލޯނުގެ ފުރުޞަތާއި، ގެޓްސެޓްލޯނާއި، ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކާއި ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ދަށުން ތަފާތު ކުޅިވަރުކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމްތަކާއި، ރަށްރަށުގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކާއި، ޒުވާނުންގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތް ތަކާއި، ކުށުގެ ވެށީގެގައި އުޅެމުން ދިޔަ ޒުވާނުންނަށް ރިހިބިލިޓޭޝަން ފުރުޞަތުތަކާއި އަދި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހިމެނެއެވެ

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ސ. ހުޅުދޫގެ ތަރައްޤީގެ ފަސް މަޝްރޫޢެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ސ. ހުޅުދޫގެ ތަރައްޤީގެ ފަސް މަޝްރޫޢެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ސ. ހުޅުދޫގެ ތަރައްޤީގެ ފަސް މަޝްރޫޢެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ސ. ހުޅުދޫގައި ހިންގި ފަސް މަޝްރޫޢުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުސްތަޝާރު ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އިދިކޮޅު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުގައި މީދޫގެ ފަސް ވަޒީރުން ތިއްބެވިނަމަވެސް މީދޫގައި އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއް ހިންގާފާ ނުވާއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ހުޅުދޫއަށް މުޅި ޖުމްލަ 220 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި މީދޫއަށް 130 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަށްވާ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަވާފައިވާކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރު ހިންގާފައިވާގޮތަށް ބެލުމުން ދޭހަވެގެންދަނީ އެފަރާތްތަކުގެ ވިސްނުމުގައި ތަރައްޤީގެ ފިކުރެއްނެތްކަމާއި، އެފަދަ ބަޔަކާއެކު ކުރިއަށް ގޮސްފިނަމަ ތަރައްޤީ ލިބުން އެއީ ދުރުގައި އޮތްކަމެއްކަމުގައެވެ. އަދި  އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ދީނާއި ޤައުމަށްޓަކައި އަދި ޤައުމުގެ އިސްތިޤުލާލު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގައި ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހޭކަންވަނީ ތަކުރާރު ކުރައްވާފައެވެ.

ސ.ހުޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުސްތަޝާރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާރަކަށް ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ލިބިއްޖެކަމުގައިވަނީނަމަ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހުޅުމީދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާދެއްވާނެކަމަށް ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ، މީދޫގައި ބޮޑު އިސްލާމިކް ސެންޓަރެއް ޤާޢިމްކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުންފުޅެއް ގެންގުޅުއްވާކަމަށާއި، އައްޑުއަތޮޅަކީ ދެ ބައްރަކަށް އޮތްތަނަކަށްވެފައި ޖޯގްރަފީއަށް ބަލައިގެން ސިޓީ ހަދާ އުސޫލަށް ބަދަލުގެނެސް ކޮންމެ ސިޓީއެއްގައި 500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އަޅުއްވާ ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލެއްވެވީ މީދޫ އާއި ހިތަދޫއާ ދެމެދު ބްރިޖެއް އަޅާދެއްވާ މުޅި އައްޑޫސިޓީ ގުޅާލަދެއްވާނެކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވަމުންނެވެ

ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުގައި ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދާއި އެމަނިކުފާނުގެ ޓީމް ހދ އަދި ށ އަތޮޅައަށް ވަޑައިގަތުން

ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުގައި ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދާއި އެމަނިކުފާނުގެ ޓީމް ހދ އަދި ށ އަތޮޅައަށް ވަޑައިގަތުން

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އިންތިޚާބީ ބައިވެރިޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެންޕޭން ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އިސްބޭފުޅުންނާއިއެކު މިއަދު ށ އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ހަ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ހެނދުނު ފޯކައިދޫއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ޕީ.ޕީ.އެމް މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ޑޯޓުޑޯ ގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާފައެވެ.

ރަނިންމޭޓާއި ކެންޕެއިން ޓީމް މިއަދު މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި މަރޮށި އަދި ކޮމަންޑޫއަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު މި ދެރަށަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުންނާ އެންމެ ގާތުން ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ.

އަދި ހަމަ އެރަށުގައި ޑޯޓުޑޯ ގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށްވަނީ ރާއްވަވާފައެވެ.ޖުމްލަ ދިހަ ރަށަކަށް ވަޑައިންނަވާ މި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރަނިންމޭޓް އާއި ކެމްޕޭން ޓީމް މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ހދ. ހަނިމާދޫ، ހދ ނޮޅިވަރަމް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ހދ. ކުމުންދޫ، ހދ ނެއްލައިދޫ، އަދި ހދ. ނާވައިދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މި ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައިވެއެވެ

ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ އިންތިހާބީ ބައިވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ހދ. އަދި ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު

ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ އިންތިހާބީ ބައިވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ހދ. އަދި ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު

ޕީޕީއެމްގެ ރަނިންގ މޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ހދ އަދި ށ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް 6 ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއީ 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި މުސްތަޝާރް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ރަނިންގމޭޓް ޑޮކްޓަރ ޝަހީމް، ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅެކެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި އިއްޔެ ހދ. ހަނިމާދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށު ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު ތަރުޙީބެއް ލިބިގެންދެއެވެ.

މިދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ހދ. ހަނިމާދޫގައި ޑޯޓުޑޯ ގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ އިތުރުން  އެރަށުގައި ވަނީ ވަރަށް ފޯރިގަދަ ޖަގަހަ ޖަލްސާ އެއްވެސް ބާއްވާފައެވެ.

މި ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު މިއަދު ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހދ. އަތޮޅުގެ ނޮޅިވަރަމް، ކުރިނބީ އަދި ކުޅުދުފުއްޓަށެވެ. މި ރަށްރަށުގައި ޢާއްމު ފަރާތްތަކާއި ވަކި ވަކިން ބައްދަލުކުރައްވާ ޖަގަހަ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށްގެންދަވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ކަމުގައިވާ ކުމުންދޫ، ވައިކަރަދޫ، ނައިވައިދޫ، އަދި ނެއްލައިދޫއަށް ވަޑައިގަތުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ށ އަތޮޅުން ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފޯކައިދޫ، މަރޮށި އަދި ކޮމަންޑޫއަށެވެ. މި ރަށް ރަށުގެ މެމްބަރުންނާއި ޢާއްމު ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ޖަގަހަ ޖަލްސާތައް ބޭއްވެވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރަނިންމޭޓް ޑޮކްޓަރ ޝަހީމް، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅު ތަކުގެ ސަބަބުން ޢާއްމުންގެ ތާޢީދާއި ކެމްޕޭންގެ ޖޯޝާ ފޯރި ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ.

މި ދަތުރުފުޅު ނިންމާލެއްވުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނު އެނބުރި ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 06 ސެޕްޓެންބަރ 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ  

ްރައީސް ޔާމިން ޅ. ނައިފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުނ

ްރައީސް ޔާމިން ޅ. ނައިފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުނ

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ޅ. ނައިފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެރަށުން އެމަނިކުފާނަށް އެރަށުން ވަރަށް ހޫނު ތަރުޙީބެއް ދަންނަވައިފިއެވެ. ނައިފަރުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ފިޔާތޮށި ކުލައިން ޖަރީކުރެވިފައިވާއިރު، ރަށުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ރައީސް ޔާމީނާއި ސަލާމް ކުރެއްވުމަށް ބަދަރު ސަރަޙައްދަށް އެއްވެފައި ވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުވަނީ ނައިފަރު ޅ. ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލުގެ އާޢިމާރާތް ހުޅުއްވައި ދެއްވާފައެވެ. ނައިފަރުން އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ހޫނު ތަރުޙީބެއް ދަންނަވާފައިވެއެވެ. 

މިކަމުން ހާމަވެގެން ދަނީ އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ރައީސް ޔާމީން ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ގެންނަވާ ތަރައްޤީ ހެޔޮހިތުން ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި އަދި ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި މަސައްކަތް ބަލައިގަންނަ މިންވަރެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ޔާމީން ޅ. ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުންވެސް އެ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ.

ހިންނަވަރަކީ  އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ އުފަން ރަށް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެރަށުން ރައީސް ޔާމީނާއި ބައްދަލުކޮށް ސަލާން ކުރުމަށް ވަރަށްގިނަ މީހުން އެއްވެފައި އޮތެވެ. މިކަމުން ހާމަވެގެން ދަނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ . ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުންތައް ކަމެވެ

7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 8 ޖަހާއިރު ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޙާއްސަ ރެލީ، “ބުރިޖު ސަޅި”

7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 8 ޖަހާއިރު ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޙާއްސަ ރެލީ، “ބުރިޖު ސަޅި”

7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 8 ޖަހާއިރު ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޚާއްސަ ރެލީ، “ބުރިޖު ސަޅި” އޮންނައިރު މި ޖަލްސާގައި އުފާވެރި ޚަބަރުތަކެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިވިގެންދާނެ ކަމަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ނައިބުރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އޮނަރަބަލް ޢަބްދުލް ރަޙީމް ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި މާސިންގާ ފޯރިގަދަ ޖަލްސާއަށް ޕީޕީއެމްގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި މެމްބަރުންނަށާއި އަދި ޕީ.ޕީ.އެމްއަށް ތާއީދު ކުރަށްވާ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވާ ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންގ މޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ޕީ.ޕީ.އެމް އަކީ ވެރިކަންކުރާ މައި ޕާޓީކަމަށް ވީ ހިނދު، މި ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރުއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުންވަނީ މި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް ލިޔެވޭނެ އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގި ޕާޓީއަށް ވެފައެެވެ. އަދި ޕީ.ޕީ.އެމް އަކީ ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި އެންމެ ބުރަމަސައްކަތް ކުރި ޕާޓީ ކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާނެ ޕާޓީއަށް ވާނެކަމާމެދު މި ޕާޓީގެ ޢާއްމު މެންބަރުން ޝައްކެއް ނުކުރެއެވެ.

މިފަދަ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގައި، ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެއްބާރުލުމާ ތަރުޙީބަށް މި ޕާޓީއިން ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ